do góry ^

zastępca dyrektora


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

zastępcy dyrektora

 

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie i koordynowanie kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • kierowanie całokształtem pracy Wydziału i podejmowanie działań w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie
 • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników, w szczególności nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników Wydziału
 • współpraca w zakresie swoich kompetencji, z podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie realizowanych przez Departament programów

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 -letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 • znajomość przepisów prawa UE oraz krajowego w zakresie realizowanych zadań
 • znajomość aktów prawnych, wytycznych i innych dokumentów dotyczących wdrażanych programów finansowanych ze środków UE, w szczególności zasad i procedur ich wdrażania
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zasad rachunkowości i prawa pracy
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu
 • umiejętność zarządzania informacją
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i zaangażowanie

Wymagania dodatkowe:      

 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub: aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam    z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Aplikacje należy składać w terminie do: 28 kwietnia 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 54/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 09.06.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  zastępcy dyrektora  w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (ogłoszenie nr 54/2017), wybrany został Robert Mikołajczak zamieszkały w Czerminie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Robert Mikołajczak spełnia wszystkie wymagania formalne, wykazał się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień, posiada określone doświadczenie zawodowe w tym zakresie i w opinii Komisji jest najlepszym kandydatem i na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-13 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-13 13:15:45 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2153 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014