do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 - DT-II.272.5.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1:

  • Nr 1A  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ – ESPD) - pobierz
  • Nr 1Aa – plik espd - request - pobierz
  • Nr 1B  - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz
  • Nr 1 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5 ustawy)

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych - pobierz
Załącznik Nr 5 –  Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - pobierz
Załącznik Nr 6a – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-026 - pobierz
Załącznik Nr 6b – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-027 - pobierz
Załącznik Nr 6c – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-028 - pobierz
Załącznik Nr 6d – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-029 - pobierz
Załącznik Nr 6e – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-030 - pobierz
Załącznik Nr 7 – Dokumentacja Systemu Utrzymania ezt EN76 nr DSU 22WE 0130-1 - pobierz
Załącznik Nr 8 – Karty pomiarowe zestawów kołowych ezt - pobierz


Poznań, 08.09.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz


Poznań, 25.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 16.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-08-09 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-08-09 14:00:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5405 razy