do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Aktualizacja zasięgów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), weryfikacja i uzgodnienie styków w zakresie wszystkich klas obiektów BDOT10k oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k o wskazane inwestycje. - BGW-III.272.2.2016


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 


Poznań, 07.02.2017 r.

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2A do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - pobierz

Załącznik nr 2Aa do SIWZ– plik espd - request - pobierz

Załącznik nr 2B do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ - pobierz

Załącznik nr 2C do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - pobierz

  • Załącznik nr 1 do SOPZ - pobierz
  • Załącznik nr 2 do SOPZ - pobierz
  • Załącznik nr 3 do SOPZ - pobierz
  • Załącznik nr 4 do SOPZ - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzędzi - pobierz


Poznań, 16.02.2017 r.

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - pobierz

 


Poznań, 16.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 04.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-02 Piotr Liberski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-02 15:02:41 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6328 razy