do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucja w 2017 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego „Nasza euroPROWincja" – DOW-IV.272.4.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób- pobierz

Próbny wydruk – czasopismo - pobierz


Poznań, 06.03.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań, 13.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 20.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-02 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-02 11:31:04 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4896 razy