do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76" - DT-II.272.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik Nr 1A do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ (xml) - pobierz
Załącznik Nr 1B  - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz
Załącznik Nr 1 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy   kapitałowej (na   podstawie   art. 24  ust. 11 w związku z  art. 24 ust. 1 pkt 23) - pobierz

UWAGA! Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5 ustawy)

Załącznik Nr 2 –  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 3 –  Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 –  Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych - pobierz
Załącznik Nr 5 –  Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - pobierz
Załącznik Nr 6a – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-036 - pobierz
Załącznik Nr 6b – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-037 - pobierz
Załącznik Nr 6c – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-038 - pobierz
Załącznik Nr 6d – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-039 - pobierz
Załącznik Nr 6e – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych EN76-040 - pobierz
Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny - pobierz
          Identyfikator postępowania - 193607b3-508e-44ec-84b9-4f356a6e15eb
UWAGA! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.


Poznań, 06.03.2019 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Ujednolicona SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pobierz


Poznań, 19.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.04.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-02-06 Henryk Szczefanowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-06 10:36:50 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2166 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020