do góry ^

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych" - DT-II.272.5.2016


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


Poznań, 28.12.2016 r.

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1:
Nr 1A  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ - ESPD) - pobierz
Nr 1Aa - plik espd - request - pobierz
Nr 1B  - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz
Nr 1 C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5 ustawy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ  – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 do umowy – Protokół odbioru końcowego (wzór) - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik nr A do SOPZ – dot. automatów biletowych - pobierz

Załącznik Nr 5 –  Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - pobierz

 


Poznań, 10.01.2017 r.

 

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - pobierz
Odwołanie wobec postanowień SIWZ wraz z załącznikami - pobierz


Poznań, 13.01.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz


Poznań, 01.02.2017 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu - pobierz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 06.02.2017 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu 2 - pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - pobierz


Poznań, 15.02.2017 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu 3 - pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz


Poznań, 20.02.2017 r.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz


Poznań, 02.03.2017 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu 4 - pobierz

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
 

 


Poznań, 13.03.2017 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Ujednolicona SIWZ - pobierz
Ujednolicony załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Ujednolicony załącznik nr 4 do SIWZ - SOPZ - pobierz


Poznań, 27.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań, 13.04.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-12-23 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-12-23 11:40:42 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5404 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014