do góry ^

Egzamin z zakresu składowania odpadów


OGŁOSZENIE

 

Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami powołana zarządzeniem nr 37/2020 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 r., informuje o możliwości składania wniosków o przeprowadzenie egzaminu z zakresu składowania odpadów.

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
 2. datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
 3. miejsce zamieszkania wnioskodawcy;
 4. wskazanie zakresu kwalifikacji o jakie ubiega się wnioskodawca.

Wniosek należy wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub złożyć w sekretariacie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – 10 piętro, część A, pokój nr 1048.

Informacje o terminie egzaminu i wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu udzielają:

Małgorzata Krucka-Adamkiewicz – tel.: (61) 626 64 37
Izabela Brożek – tel.: (61) 626 64 80
Agnieszka Fiebig – tel.: (61) 626 64 16

 

Najbliższy egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – na kierownika składowiska odpadów – odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 16 marca 2022 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej (10 piętro, część A), Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

UWAGA: W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia egzaminu z wynikiem negatywnym.

W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, po uprzednim przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa.

Przepisy, z którymi należy się zapoznać przy przystępowaniu do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami – na kierownika składowiska odpadów:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.) – w zakresie dotyczącym składowisk odpadów;
 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) – w zakresie:
  1. przepisów Tytułu I, Działu II (art. 3-12);
  2. obszarów ograniczonego użytkowania (Tytuł II, Dział IX, Rozdział 1 i 3, art. 129 oraz art. 135-136);
  3. pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 1-4, art. 180 – 219);
  4. opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych (Tytuł V, Dział II i III, art. 284-315k).
 4. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);
 5. rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523 ze zm.);
 6. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110);
 7. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277);
 8. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 125);
 9. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 74);


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-03-01 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-03-03 09:34:05 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 963 razy