do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Miniportal „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - DA-III-1-1.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

 

Załącznik Nr 1A do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ (espd-request - xml) - pobierz

Załącznik Nr 1B do SIWZ - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz

Załącznik Nr 1 C  do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA! Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy (IPU)- pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

       Załącznik Nr 4.1. – SOPZ – Komputer stacjonarny All-in-One

       Załącznik Nr 4.2. – SOPZ – Monitor typ A

       Załącznik Nr 4.3. – SOPZ – Monitor typ B

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania - pobierz, - pobierz

UWAGA! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest plikiem tekstowym przeznaczonym do zaszyfrowania oferty. Nie należy go otwierać w programach typu Word, PDF lub PowerPoint i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 02.10.2020 r.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 4.2 do SOPZ – Monitor typ A, zmodyfikowany Załącznik nr 4.3 do SOPZ – Monitor typ B - pobierz


Poznań, 08.10.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz


Poznań, 16.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 27.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-15 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-09-15 12:19:36 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-27 15:18:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 739 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020