do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Badanie wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby aktualizacji wiedzy nt. inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu. DRG-II-2.075.4.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ: - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ: - Istotne  postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) z załącznikami (szt. 3) - pobierz, pobierz, pobierz, pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 05.04.2019 r.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty - pobierz


Poznań, 09.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ - pobierz


Poznań, 12.04.2019 r.

Informacji z otwarcia ofert - pobierz


Poznan, 21.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-04-01 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-01 14:54:50 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1258 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019