do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Opracowanie i wykonanie platformy internetowej gromadzącej i udostępniającej dane transportowe w celu usprawnienia transportu zbiorowego na terenie powiatu wągrowieckiego - DT-I.272.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 do SWIZ:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy (IPU) - pobierz

Załącznik nr 3 do IPU - protokół zdawczo - odbiorczy - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz

Załącznik nr 7 –  Propozycja treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 8 -   Szczegółowy zakres danych przechowywanych w  Platformie oraz ogólny opis interfejsu Platformy - pobierz

 

Informacje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 19.02.2020 r.

Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - pobierz


Poznań, 26.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Uzupełniony załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz
Ujednolicony załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne - pobierz


Poznań, 03.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 11.03.2020 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 31.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-13 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-13 10:11:10 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2020-03-31 15:01:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1075 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020