do góry ^

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok


Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosowanie do postanowień art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego  za 2009 rok, w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).


Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 grudnia 2008r.
w wysokości:
- dochody    970.556.492 zł
- wydatki  1.211.566.995 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2009r. wyniósł:
- dochody  1.899.978.981 zł
- wydatki  1.945.604.873 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 22 grudnia 2008r. plan dochodów zwiększył się o 95,76%, a plan wydatków o 60,59%.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku wynosiła 1.913.289.686,13 zł, co stanowi 100,70% planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji rozwojowej wynosiło 761.606.703,18 zł, co stanowi 104,91% planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku w kwocie 1.945.604.873 zł wydatkowano kwotę 1.882.476.263,72 zł, co stanowi 96,76% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji rozwojowej wynosiło 730.801.655,85 zł,
co stanowi 94,71%, natomiast wykonanie  wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej wyniosło 1.151.674.607,87 zł, tj. 98,10%.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2009r. zrealizowano:

- Dochody w wysokości 1.913.289.686,13 zł, co stanowi 100,70% planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- Wydatki w wysokości 1.882.476.263,72 zł, co stanowi 96,76% planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- Przychody w wysokości 74.386.266,29 zł, co stanowi 100,00% planu.
Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- Rozchody w wysokości 28.760.373,70 zł, co stanowi 100,00% planu.
Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.


Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku - Załącznik Nr 4

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2009 roku - Załącznik Nr 5

Realizacja wydatków na programy i projekty  realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2009 roku - Załącznik Nr 5a

Realizacja dotacji rozwojowej w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku - Załącznik Nr 6

Dochody Województwa Wielkopolskiego - pobierz

Wydatki Województwa Wielkopolskiego – pobierz część 1 (dział 010-758), pobierz część 2 (dział 801-926), pobierz część 3

Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej - pobierz

Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pobierz

Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - pobierz

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobierz

Wydatki majątkowe wykonane w 2009 roku - pobierz

Analiza gospodarki pozabudżetowej - pobierz

Uchwała Nr SO.0954/56/19/2010  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2009.

 

 

 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2010-11-16 Renata Sujak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-11-16 09:31:46 przez Mateusz Stachowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3893 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021