do góry ^

specjalista


Ogłoszenie nr 76/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Geodety Województwa

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

wymiar etatu: 7/8

wykształcenie: średnie techniczne

preferowane kierunki: geodezja i/lub informatyczne

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
w tym w szczególności za:

 • administrowanie, utrzymanie i prowadzenie baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym merytoryczne oraz techniczne wsparcie w tworzeniu, aktualizacji i kontroli baz danych przestrzennych i metadanych;
 • planowanie działań związanych z rozwojem, w tym wdrażanie nowych technik i technologii, między innymi w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • działania związane z integracją, interoperacyjnością i harmonizacją danych przestrzennych pochodzących   z różnych  rozproszonych  źródeł;
 • tworzenie zbiorów danych tematycznych i opracowań kartograficznych oraz wykonywanie analiz;
 • promowanie i upowszechnianie informacji o zasobie wojewódzkim oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zastosowań GIS.

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letni staż  pracy  w  obszarze geodezji  i/lub  kartografii  i/lub  GIS-u;
 • zaawansowane umiejętności gisowo – informatyczne, w tym bardzo dobra znajomość oprogramowania  typu GIS: ArcGIS, GeoMedia, QGIS oraz doświadczenie w administrowaniu, obsłudze,  zarządzaniu,  tworzeniu  struktur  baz  danych  w  systemach  Oracle,  Access,  SQL;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z opracowaniem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szczególnie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k);
 • znajomość zagadnień związanych z zasileniem i kontrolą  aplikacyjną baz danych przestrzennych;
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji  przestrzennej  i  przepisów  wykonawczych  do  ww. ustaw;

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w realizacji prac dotyczących Numerycznego Modelu Terenu (NMT), w tym opracowań  kartograficznych  rzeźby  terenu;
 • zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność argumentacji, negocjacji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dyspozycyjność, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.)
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 12 lipca 2018

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli nie spełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 30.07.2018 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  specjalisty w Biurze Geodety Województwa w Poznaniu  (ogł. 76/2018), wybrany został Paweł Waldek zamieszkały w Poznaniu.                                                

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Paweł Waldek spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

 

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 7. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 10. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-06-28 Piotr Liberski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-06-28 11:24:51 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1044 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014