do góry ^
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Biuro Geodety Województwa

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

specjalista

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie:  średnie o profilu geodezyjnym, kartograficznym, geodezyjno – kartograficznym

 

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za realizację
zadań marszałka województwa dotyczących prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego, w tym w szczególności za:

 • obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie niezbędnych  materiałów do realizacji tychże prac;
 • weryfikację operatów przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego;
 • obsługę interesantów w zakresie przyjmowania i realizacji wniosków o udostępnienie  materiałów z państwowego zasobu;
 • udzielanie informacji dotyczącej możliwości pozyskania materiałów zasobu, prezentacja danych cyfrowych i analogowych oraz promowanie i  upowszechnianie informacji o zasobie;
 • przygotowanie materiałów zasobu, przetwarzanie zasobów cyfrowych dla potrzeb klientów przy wykorzystaniu technologii i oprogramowania GIS; 
 • sporządzanie, podpisywanie i wydawanie: licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz decyzji;
 • planowanie działań związanych z rozwojem zasobu poprzez wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu, w tym obsługa i utrzymanie systemu teleinformatycznego PZGiK;
 • uzgadnianie warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dla postępowań przetargowych

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 5 letni staż w pracy w obszarze geodezji i kartografii, w tym min. 1 rok doświadczenia w administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • doświadczenie w obsłudze państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym praktyczna znajomość zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem;
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze aplikacji GIS (m.in.: ArcGIS, GeoMedia, QGIS);
 • doświadczenie w zarządzaniu informacją przestrzenną (pozyskiwanie, przetwarzanie, analizowanie, w tym graficzna prezentacja danych);
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisów wykonawczych do ww. ustaw;

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność argumentacji, negocjacji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • zaangażowanie, kreatywność oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dyspozycyjność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim budynek posiada windę oraz dostęp do toalet. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 ze zm., jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 11 sierpnia 2017r.

   pod adresem:

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
   Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   al. Niepodległości 34 
   61-713 Poznań 

   lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)


   z oznaczonym numerem ogłoszenia: 86/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 08.09.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne  stanowisko urzędnicze specjalisty w Biurze Geodety Województwa (ogł. 86/2017), została wybrana Alicja Hornik  zamieszkała w Koziegłowach.

Uzasadnienie:

Alicja Hornik spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-07-28 Piotr Liberski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-07-28 13:49:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1001 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014