do góry ^

starszy specialista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Środowiska

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

starszy specialista

 

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji i weryfikacja wykazów zawierających informacje i dane podmiotów o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczących: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wody oraz składowania odpadów
 • prowadzenie spraw dotyczących opłat produktowych oraz opłat związanych z obrotem bateriami i akumulatorami, zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • obsługa systemu informatycznego w ww. zakresie
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska

Wymagania niezbędne:

 • min. 3 letni staż pracy, w tym min. 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • znajomość zagadnień prawnych z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MsOffice)
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • znajomość języka angielskiego i/ lub niemieckiego

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia, dokładności. Stanowisko związane z wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Aplikacje należy składać w terminie do: 4 lipca 2016r.

     pod adresem:

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 42/2016

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-06-20 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2016-06-20 14:38:11 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 142 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014