do góry ^

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku


"Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku" jest ważnym dokumentem z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki w regionie. Prace nad Strategią obejmowały dwa uzupełniające się etapy. W pierwszym sformułowano diagnozę stanu turystyki w województwie wielkopolskim, w drugim zaś, na bazie analiz i wniosków diagnostycznych, określono wizję i misję dalszego rozwoju tego sektora oraz wskazano cztery obszary priorytetowe, które będą decydować o sukcesie dalszego rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim: Produkty turystyczne, Kapitał ludzki, Nowe technologie, Infrastruktura. Przyjęte obszary priorytetowe pozwoliły na określenie dla każdego z nich konkretnych celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków interwencji (kierunków działań). Dla każdego celu strategicznego wskazano miary jego osiągnięcia oraz określono potencjalne źródła finansowania działań zmierzających do jego realizacji.

Strategia jest efektem prac zespołu eksperckiego i uszczegóławia w pewnych obszarach "Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020". Zakres przedmiotowy i podmiotowy Strategii jest zbieżny z przyjętym w strategii wojewódzkiej. Podmiotem Strategii jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Strategia dotyczy zakresu jego kompetencji oraz kompetencji województwa w zakresie wpływania na zachowania innych podmiotów. Przedmiotem Strategii jest z kolei turystyka województwa wielkopolskiego w rozumieniu tego, za co Samorząd Województwa Wielkopolskiego odpowiada w sferze turystyki lub tego, na co ma bezpośredni lub pośredni wpływ już dziś lub zamierza mieć w przyszłości.

W toku prac nad Strategią uwzględniono dotychczasowy dorobek programowy województwa oraz dokumenty krajowe. Strategia opracowana została z zachowaniem zasady partnerstwa społecznego. Do prac nad dokumentem Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał Zespół Programowy ds. Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, do którego zadań należała analiza, weryfikacja i opiniowanie wstępnej wersji oraz projektu Strategii, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad zapisami Strategii oraz czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac. Projekt Strategii poddany został konsultacjom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przeprowadzona została również procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, podczas której uzyskano opinie właściwych organów.

  • Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku - pobierz
  • Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz
  • Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - pobierz
  • Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-05-12 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-05-12 13:25:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1137 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014