do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 01.06.2017 r.


Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3739/2017

zmieniająca uchwałę Nr 342/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r.w sprawie:nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3740/2017

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Kościańskiego

Uchwała

 1.  

3741/2017

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę roll-upów i banerów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

3742/2017

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017–2018

Uchwała

 1.  

3743/2017

udziału Województwa Wielkopolskiego w projekcie pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Uchwała

 1.  

3744/2017

przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Uchwała

 1.  

3745/2017

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z przeznaczeniem na cele budowlane

Uchwała

 1.  

3746/2017

wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3747/2017

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3748/2017

wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3749/2017

przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości rolnej i powołania komisji przetargowej (Kakawa Nowa dz. 129)

Uchwała

 1.  

3750/2017

przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości rolnej i powołania komisji przetargowej (Kakawa Nowa dz. 201/2

Uchwała

 1.  

3751/2017

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych na nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w imieniu Województwa Wielkopolskiego przez Powiat Średzki.

Uchwała

 1.  

3752/2017

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3753/2017

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.2 „Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

3754/2017

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich obejmującego organizację biegu wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi

Uchwała

 1.  

3755/2017

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 dla Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3756/2017

wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-013/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3757/2017

zmiany uchwały nr 1964 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3758/2017

zmiany uchwały nr 1965 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Krajenka” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3759/2017

zmiany uchwały nr 1966 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3760/2017

zmiany uchwały nr 1968 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Blękwit” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3761/2017

zmiany uchwały nr 1925 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184- od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3762/2017

rozpatrzenia skargi Pana       z dnia 4 maja 2017 r. na działalność dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn Pana Andrzeja Jabłońskiego dotyczącej niedopełnienie obowiązków służbowych wynikających z § 7 ust.2 pkt. 5 Statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn nadanego Uchwałą Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała

 1.  

3763/2017

przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie C-Track 50, w ramach Programu Horyzont 2020.

Uchwała

 1.  

3764/2017

powołania Członków Rady Inwestycyjnej w ramach Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. 

Uchwała

 1.  

3765/2017

zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017

Uchwała

 1.  

3766/2017

przekazania darowizny rzeczowej w postaci respiratora dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3767/2017

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Macieja Sytka - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3768/2017

przyznania nagrody rocznej dla Pana Mariana Zalejskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznegoim. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Uchwała

 1.  

3769/2017

przyznania nagrody rocznej dla Pana Juliana Malickiego Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3770/2017

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3771/2017

ogłoszenia naboru ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania sprawozdania finansowego za 2017 rok podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

3772/2017

ustalenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Sądu Konkursowego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego pn.: Konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej wraz z logotypem 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uchwała

 1.  

3773/2017

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-01 Wojciech Jankowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-29 11:17:40 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1614 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014