do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 06.10.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

2701/2016

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

 1.  

2702/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2703/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2704/2016

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w grudniu 2016 roku i w 2017 roku

Uchwała

 1.  

2705/2016

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Muzeum Okręgowe w Koninie

Uchwała

 1.  

2706/2016

wyrażenia zgody na wycinkę drzewa przez Szpital Rehabilitacyjno -Kardiologiczny w Kowanówku

Uchwała

 1.  

2707/2016

wyrażenia zgody na przeprowadzenie przebudowy drzwi w budynku przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

2708/2016

najmu Sal: Sesyjnej, Posiedzeń I i II oraz Holu w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

Uchwała

 1.  

2709/2016

użyczenia pomieszczeń użytkowych znajdujących się w Poznaniu, przy ul. Taczaka 8

Uchwała

 1.  

2710/2016

zatwierdzenia trybu przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Aktualizację zasięgów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), weryfikację i uzgodnienie styków w zakresie wszystkich klas obiektów BDOT10k oraz aktualizację zbiorów danych BDOT10k o wskazane inwestycje”

Uchwała

 1.  

2711/2016

nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim

Uchwała

 1.  

2712/2016

przyjęcia Instrukcji przeprowadzania oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność

Uchwała

 1.  

2713/2016

ogłoszenia naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

2714/2016

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2715/2016

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XXII sesji w dniu 26 września 2016

Uchwała

 1.  

2716/2016

uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narko­tykowym) w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

2717/2016

zmieniającej Uchwałę Nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zasad zbywania oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2718/2016

przyjęcia Zasad Programowania i Wsparcia Rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

2719/2016

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Uchwała

 1.  

2720/2016

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową organizację warsztatów w zakresie profesjonalizacji usług wielkopolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w podziale na części

Uchwała

 1.  

2721/2016

zmiany uchwały Nr 2562/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 dla projektów realizowanych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2722/2016

wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2723/2016

wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2724/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wydruk i dostawę albumu książkowego „Wielkopolska przyciąga spojrzenia” oprawionego w etui

Uchwała

 1.  

2725/2016

zatwierdzenia trybu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok”

Uchwała

 1.  

2726/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

2727 /2016

zmian do projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2018 zgłoszonych podczas przeprowadzonych konsultacji z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-10-06 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-11-23 09:33:09 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1599 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014