do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 09.12.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

2979/2016

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2017.

Uchwała

 1.  

2980/2016

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu, w dniu 20 grudnia 2016 roku

Uchwała

 1.  

2981/2016

poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Uchwała

 1.  

2982/2016

podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie innych fakultatywnych zadań

Uchwała

 1.  

2983/2016

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2016 roku

Uchwała

 1.  

2984/2016

wyznaczenia członków do Rady Ekonomicznej i Rady Programowej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn

Uchwała

 1.  

2985/2016

upoważnienia Pani Danuty Wielbowicz, Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu do zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń.

Uchwała

 1.  

2986/2016

zatwierdzenia projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2987/2016

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2988/2016

udzielenia upoważnienia Panu Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2989/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2017

Uchwała

 1.  

2990/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2017-2018

Uchwała

 1.  

2991/2016

zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

2992/2016

uzgodnienia kandydatury Pana Jarosława Balcara na stanowisko zastępcy dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

2993/2016

udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej Łubiance oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Uchwała

 1.  

2994/2016

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonych na terenie Gminy Rawicz.

Uchwała

 1.  

2995/2016

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2820/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017.

Uchwała

 1.  

2996/2016

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2997/2016

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2998/2016

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2999/2016

zmiany uchwały nr 1919 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3000/2016

zmiany uchwały nr 1925 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184- od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3001/2016

zmiany uchwały nr 1928 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuły” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3002/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

3003/2016

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze przewidzianej dla usług społecznych na realizację usług pn. „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, i dla osób towarzyszących w 2017 roku”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-12-09 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-12-27 15:02:18 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1478 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014