do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 13.05.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  
1984/2016 podania do publicznej wiadomości informacji za 2015 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Uchwała
 1.  
1985/2016 przyjęcia projektu obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku.”

Uchwała

 1.  
1986/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016

Uchwała

 1.  
1987/2016 przeprowadzenia III edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  
1988/2016 upoważnienia Pani Sylwii Kaźmierczak, Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim, do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi

Uchwała

 1.  
1989/2016 zmieniającej uchwałę Nr 342/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie: nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim.

Uchwała

 1.  
1990/2016 opinii dotyczącej przejęcia w trwały zarząd części nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 504/2 obręb Izbice, gmina Rawicz, przeznaczonej pod wał przeciwpowodziowy rzeki Masłówki

Uchwała

 1.  
1991/2016 powołania Kapituły konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych w VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś.”

Uchwała

 1.  
1992/2016 zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.”

Uchwała

 1.  
1993/2016 zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

Uchwała

 1.  
1994/2016 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 396/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  
1995/2016 zmieniającej Uchwałę Nr 1815/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020”

Uchwała

 1.  
1996/2016 zmiany składu Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  
1997/2016 zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  
1998/2016 przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała
Zał. nr 1
Zał. nr 2

 

 1.  
1999/2016 ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  
2000/2016 przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała
Zał. nr 1
Zał. nr 2

 1.  
2001/2016 ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  
2002/2016 ogłoszenia naboru ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania sprawozdania finansowego za 2016 rok podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  
2003/2016 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV w roku 2016

Uchwała

 1.  
2004/2016 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych, w ramach otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski oraz promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski

Uchwała

 1.  
2005/2016 uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/ narkotykowym) w trybie małych grantów – dotyczy Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ przy Zespole Szkół w Granowcu

Uchwała
 

 1.  
2006/2016 zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów – dotyczy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie Kościelnym

Uchwała

 1.  
2007/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie gruntu oraz pomieszczeń przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Uchwała

 1.  
2008/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń użytkowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Uchwała

 1.  
2009/2016 przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Uchwała

 1.  
2010/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  
2011/2016 określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  
2012/2016 zmiany uchwały Nr 1978/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16)

Uchwała

 1.  
2013/2016 nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-05-13 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-07-05 13:41:38 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1866 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014