do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 17.06.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

2178/2016

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”

Uchwała

 1.  

2179/2016

zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert

Uchwała

 1.  

2180/2016

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019

Uchwała

 1.  

2181/2016

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu, w dniu 1 lipca 2016 roku

Uchwała

 1.  

2182/2016

darowizny sprzętu komputerowego stanowiącego zbędne składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie

Uchwała

 1.  

2183/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie

Uchwała

 1.  

2184/2016

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „INNOWACJE DLA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ. Program wypracowania, przetestowania oraz wdrożenia modelowych rozwiązań do polityki i praktyki w Gminie Gołańcz” na podstawie konkursu Ministerstwa Rozwoju nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, ze środków Unii Europejskiej

Uchwała

 1.  

2185/2016

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and refugees flows) na podstawie konkursu EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI Podnoszenie świadomości społecznej w kwestii rozwoju i promowania edukacji rozwojowej w Unii Europejskiej Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union, w ramach środków Komisji Europejskiej na Współpracę Międzynarodową i Rozwój International Cooperation and Development, programu tematycznego Podmioty pozarządowe i Samorząd Lokalny Non-State Actors and Local Authorities

Uchwała

 1.  

2186/2016

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg położonych w gminie Łubowo

Uchwała

 1.  

2187/2016

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej na terenie Powiatu Tureckiego

Uchwała

 1.  

2188/2016

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2190/2016

powołania Likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni

Uchwała

 1.  

2191/2016

upoważnienia Pani Marzeny Grochowskiej, Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń

Uchwała

 1.  

2192/2016

upoważnienia Pana Grzegorza Bogacza, Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile do zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń

Uchwała

 1.  

2193/2016

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Bianki Lis-Jarczak

Uchwała

 1.  

2194/2016

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Izabeli Mnich-Sylwestrzak

Uchwała

 1.  

2195/2016

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Maleszki-Dylak

Uchwała

 1.  

2196/2016

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Piotra Rucińskiego

Uchwała

 1.  

2197/2016

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Weroniki Górnej-Dryjer

Uchwała

 1.  

2198/2016

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Sylwii Wałowskiej

Uchwała

 1.  

2199/2016

zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2200/2016

zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorami są organy Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2201/2016

wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2202/2016

przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

2203/2016

nabycia nieruchomości położonej w Gizałkach

Uchwała

 1.  

2204/2016

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie

Uchwała

 1.  

2205/2016

wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego przez Zakład  Leczenia Uzależnień w Charcicach

Uchwała

 1.  

2206/2016

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

 1.  

2207/2016

wynajęcia nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Taczaka 9a oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

Uchwała

 1.  

2208/2016

wyrażenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotułach posadowionego w Szamotułach przy ul. Staszica 4

Uchwała

 1.  

2209/2016

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na cele budowlane i przeprowadzenie prac budowlanych

Uchwała

 1.  

2210/2016

zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Powiatu Złotowskiego

Uchwała

 1.  

2211/2016

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

2212/2016

wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

 1.  

2213/2016

przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do projektu DECIBEL.AIR, w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa oraz upoważnienia do podpisania dokumentów aplikacyjnych powyższego projektu

Uchwała

 1.  

2214/2016

zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2020

Uchwała

 1.  

2215/2016

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016

Uchwała

 1.  

2216/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016

Uchwała

 1.  

2217/2016

zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30 001/15 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2218/2016

unieważnienia naboru wniosków oraz regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/16 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2219/2016

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jego zastępcom w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2220/2016

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2221/2016

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała

 1.  

2222/2016

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała

 1.  

2223/2016

zmiany uchwały nr 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

2224/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2225/2016

identyfikacji projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej, za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2226/2016

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na antenie telewizji regionalnej

Uchwała

 1.  

2227/2016

zmieniająca Uchwałę Nr 548/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Program Operacyjnym na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

2228/2016

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2229/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-06-17 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-07-25 11:30:07 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1746 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014