do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 19.10.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

2732/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016.

Uchwała

 1.  

2733/2016

wykorzystania systemu KSAT 2000i do sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez samorządowe jednostki budżetowe Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2734/2016

wykorzystania systemu KSAT 2000i do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania budżetowego Rb-WSa przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną podległe Województwu Wielkopolskiemu oraz departamenty sprawujące nadzór nad ww. jednostkami

Uchwała

 1.  

2735/2016

wykorzystania systemu KSAT 2000i do elektronicznego sporządzania harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz inne samorządowe jednostki budżetowe Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2736/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości, mycie okien oraz sprzątanie terenu zewnętrznego i pielęgnacja zieleni w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 r.

Uchwała

 1.  

2737/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn.: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34w Poznaniu:
Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji.

Uchwała

 1.  

2738/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn.: konserwacja i przeglądsystemu monitoringu i automatyki urządzeńzainstalowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu

Uchwała

 1.  

2739/2016

zatwierdzenia  trybu  oraz  powołania  komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

2740/2016

zmiany uchwały nr 1920 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2741/2016

zmiany uchwały nr 1926 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska-Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2742/2016

zmiany uchwały nr 1927 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2743/2016

zmiany uchwały nr 1922 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra – etap II” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2744/2016

zmiany uchwały nr 1923 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2745/2016

wyboru wniosku o dofinansowanie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i  kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2746/2016

wyboru wniosku o dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+” w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2747/2016

zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na jej podpisanie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Uchwała

 1.  

2748/2016

wyrażenia zgody na złożenie oświadczeń Zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem oraz wyrażenia zgody na wykreślenie zastawu z rejestru zastawów (dotyczy zastawu rejestrowego nr 2425167), a także wyrażenia zgody na złożenie Oświadczenia Cesjonariusza o wygaśnięciu umowy cesji i przejściu wierzytelności z powrotem na Cedenta wraz z udzieleniem pełnomocnictwa Panu Hubertowi Zobel Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do złożenia oświadczeń w tym zakresie

Uchwała

 1.  

2749/2016

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

2750/2016

opinii dot. przekazania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 17/14 i 17/15, obręb Borowo gmina Szamocin zapisanych w KW PO1H/00031559/5, zajętych pod zbiornik retencyjny Borowo, położony na Kanale Młynówka Borowska

Uchwała

 1.  

2751/2016

przyjęcia Książki Procedur KP-611-359-ARiMR/2/z Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w ramach działań PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające.

Uchwała

 1.  

2752/2016

wprowadzenia jednolitych zasad monitoringu potrzeb związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów, realizacji niezbędnych inwestycji i remontów w tym zakresie oraz dostosowania budynków do potrzeb rozwojowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2753/2016

upoważnienia Pani Doroty Kinal, Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Działania 3.2 WRPO 2014-2020, Poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Uchwała

 1.  

2754/2016

upoważnienia Pana Tomasza Kuczmy, Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim do dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Działania 3.2 WRPO 2014-2020, Poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Uchwała

 1.  

2755/2016

upoważnienia Pani Doroty Kinal, Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała

 1.  

2756/2016

upoważnienia Pani Elżbiety Kabzińskiej, Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Gnieźnie do dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała

 1.  

2758/2016

zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a osobą fizyczną

Uchwała

 1.  

2759/2016

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

2760/2016

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Wojewódzki Szpital  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DZIEKANKA” w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

2761/2016

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narko­tykowym) w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

2762/2016

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017

Uchwała

 1.  

2763/2016

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2764/2016

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2765/2016

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2766/2016

identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

2767/2016

identyfikacji projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+ jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2768/2016

identyfikacji projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Rewitalizacja miast , terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+  jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2769/2016

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 397/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2770/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2771/2016

udzielenia upoważnień Panu Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2772/2016

udzielenia upoważnień Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej i jego zastępcom

Uchwała

 1.  

2773/2016

zatwierdzenia zaktualizowanego Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2016 r.

Uchwała

 1.  

2774/2016

przyjęcia Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2022 roku

Uchwała

 1.  

2775/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

2776/2016

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-10-19 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-11-23 11:45:20 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1841 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014