do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 20.04.2017 r.


Lp.

Nr
uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3525/2017

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2017 r. wg dwóch części, dla Województwa Wielkopolskiego z  siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3526/2017

powołania Kapituły konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych w VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Uchwała

 1.  

3527/2017

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Podnoszenie jakości usług oferowanych w obiektach turystyki wiejskiej”

Uchwała

 1.  

3528/2017

zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”

Uchwała

 1.  

3529/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3530/2017

upoważnienia Pani Doroty Kinal, Dyrektora Departamentu Edukacji  i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do jednoosobowego dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3531/2017

upoważnienia Pan Pawła Borowskiego, Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie do jednoosobowego dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3532/2017

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Uchwała

 1.  

3533/2017

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3534/2017

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

3535/2017

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Uchwała

 1.  

3536/2017

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Uchwała

 1.  

3537/2017

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3538/2017

zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3539/2017

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3540/2017

zmiany uchwały nr 3110/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy w zakresie przygotowania projektu pozakonkursowego w ramach realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3541/2017

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3542/2017

podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2017 roku

Uchwała

 1.  

3543/2017

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

3544/2017

sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3545/2017

wyrażenia zgody na remont schodów w budynku administracyjnym zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Sielinku

Uchwała

 1.  

3546/2017

zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Szreniawie

Uchwała

 1.  

3547/2017

zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert

Uchwała

 1.  

3548/2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017

Uchwała

 1.  

3549/2017

ogłoszenia Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, wprowadzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania jury Konkursu

Uchwała

 1.  

3550/2017

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-20 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-13 08:45:04 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1314 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014