do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 22.06.2017 r.


Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3829/2017

przyznania nagród za uzyskanie nominacji uprawniających do startu w Igrzyskach Głuchych „Samsun 2017” dla zawodników z Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

 1.  

3830/2017

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna

Uchwała

 1.  

3831/2017

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna

Uchwała

 1.  

3832/2017

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała

 1.  

3833/2017

przyznania nagrody rocznej Panu Stanisławowi Piotrowskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3834/2017

przyznania nagrody rocznej Panu Piotrowi Korytkowskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie

Uchwała

 1.  

3835/2017

przyznania nagrody rocznej Panu Stanisławowi Wojciakowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie

Uchwała

 1.  

3836/2017

przyznania nagrody rocznej Panu Zbigniewowi Przeworkowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile

Uchwała

 1.  

3837/2017

przyznania nagrody rocznej Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3838/2017

upoważnienia Pani Doroty Kinal, Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do jednoosobowego dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „organizacja uroczystej gali podsumowującej konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku”

Uchwała

 1.  

3839/2017

rozwiązania stosunku pracy z Panem Krzysztofem Walczakiem – dyrektorem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3840/2017

powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Uchwała

 1.  

3841/2017

powierzenia stanowiska Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3842/2017

powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3843/2017

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Uchwała

 1.  

3844/2017

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3845/2017

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3846/2017

upoważnienia Pana Jarosława Jankowskiego – Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do podpisywania i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała

 1.  

3847/2017

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3848/2017

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3849/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3850/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3851/2017

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3852/2017

przyjęcia Książki Procedur KP-611-350-ARiMR/2/z Obsługa wniosku  płatność w ramach działania: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3853/2017

przyjęcia Książki Procedur KP-611-475-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych

Uchwała

 1.  

3854/2017

udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Mikołajczakowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ds. Płatności i Zamówień Publicznych do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uchwała

 1.  

3855/2017

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018

Uchwała

 1.  

3856/2017

podjęcia działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo Wielkopolskie do projektu pn. Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe – Social(I)Makers) – w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Środkowa, w ramach Osi priorytetowej 1 Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive (Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ), w ramach celu tematycznego 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  (Strengthening research, technological development and innovation), w ramach celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej (To improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social innovation in central European regions) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji tego projektu w charakterze Partnera.

Uchwała

 1.  

3857/2017

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w dniu 28 czerwca 2017 roku

Uchwała

 1.  

3858/2017

wyznaczenia członków Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

Uchwała

 1.  

3859/2017

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3061/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja”.

Uchwała

 1.  

3860/2017

wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego
w ramach projektu pozakonkursowego „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO 2014+ znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3861/2017

wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3862/2017

wyboru wniosku o dofinansowanie Teatru im. Aleksandra Fredry zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3863/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3864/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3865/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania  w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3866/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3867/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3868/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186  włącznie do m. Nojewo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3869/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3870/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3871/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3872/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3873/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3874/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3875/2017

zatwierdzenia zasad udzielenia zamówienia publicznego zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku, z podziałem na części.

Uchwała

 1.  

3876/2017

upoważnienia Pani Marleny Sierszchulskiej Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania  i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Uchwała

 1.  

3877/2017

upoważnienia Pana Macieja Sytka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego w procesie przygotowania Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, który docelowo finansowany będzie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3878/2017

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w latach 2017 i 2018

Uchwała

 1.  

3879/2017

ustalenia zasad przyznawania z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacji na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała

 1.  

3880/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie za rok 2016

Uchwała

 1.  

3881/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3882/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej za rok 2016

Uchwała

 1.  

3883/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3884/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza za rok 2016

Uchwała

 1.  

3885/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie za rok 2016

Uchwała

 1.  

3886/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie za rok 2016

Uchwała

 1.  

3887/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach za rok 2016

Uchwała

 1.  

3888/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3889/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3890/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3891/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie za rok 2016

Uchwała

 1.  

3892/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie za rok 2016

Uchwała

 1.  

3893/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku za rok 2016

Uchwała

 1.  

3894/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie za rok 2016

Uchwała

 1.  

3895/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3896/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3897/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu za rok 2016

Uchwała

 1.  

3898/2017

wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3 oraz udzielenia pełnomocnictwa Powiatowi Średzkiemu

Uchwała

 1.  

3899/2017

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

3900/2017

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała

 1.  

3901/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3902/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3903/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego w Poznaniu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3904/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie za rok 2017

Uchwała

 1.  

3905/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3906/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3907/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orkiestry Kameralnej  Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3908/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3909/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Koninie za rok 2017

Uchwała

 1.  

3910/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3911/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy za rok 2017

Uchwała

 1.  

3912/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie  za rok 2017

Uchwała

 1.  

3913/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3914/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Koninie za rok 2017

Uchwała

 1.  

3915/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za rok 2017

Uchwała

 1.  

3916/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Lesznie za rok 2017

Uchwała

 1.  

3917/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile za rok 2017

Uchwała

 1.  

3918/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie za rok 2017

Uchwała

 1.  

3919/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie za rok 2017

Uchwała

 1.  

3920/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu za rok 2017

Uchwała

 1.  

3921/2017

zmieniająca uchwałę Nr 3107/2017 ZWW z dnia 12.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3922/2017

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami

Uchwała

 1.  

3923/2017

udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3924/2017

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

3925/2017

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017-2018

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-22 Wojciech Jankowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-13 10:14:42 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1094 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014