do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 28.04.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1915/2016

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1916/2016

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1336/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2016

Uchwała

 1.  

1917/2016

zmieniającej uchwałę nr 1007/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17 stycznia 2008 r.w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działań 1.3-1.6)

Uchwała

 1.  

1918/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1521/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie identyfikacji projektów zgłoszonych w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jako projektów pozakonkursowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1919/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1920/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1921/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1922/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra – etap II” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1923/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1924/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1925/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1926/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska-Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1., Poddziałania 5.1.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1927/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1., Poddziałania 5.1.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1928/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1929/2016

wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014)

Uchwała

 1.  

1930/2016

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016

Uchwała

 1.  

1931/2016

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 2016

Uchwała

 1.  

1932/2016

darowizny wyposażenia stanowiącego zbędne składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu

Uchwała

 1.  

1933/2016

wyrażenia zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego na nieruchomości w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45

Uchwała

 1.  

1934/2016

przeprowadzenia ósmego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Kowanówko)

Uchwała

 1.  

1935/2016

przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Romanowo Dolne)

Uchwała

 1.  

1936/2016

przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej i powołania komisji przetargowej (Zbrudzewo działka nr 354-1)

Uchwała

 1.  

1937/2016

przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej i powołania komisji przetargowej (Zbrudzewo działka nr 354-3)

Uchwała

 1.  

1938/2016

wyrażenia zgody na wynajmowanie pokoi przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

1939/2016

opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 699/1 i 846/6 obręb Kłoda gmina Rydzyna, stanowiących wał przeciwpowodziowy rzeki Rów Polski

Uchwała

 1.  

1940/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Uchwała

 1.  

1941/2016

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego za rok 2015 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1942/2016

zatwierdzenia zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2016

Uchwała

 1.  

1943/2016

przyjęcia Książki Procedur KP-611-353-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1944/2016

przyznania dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej im. Anny Bednarz - Śliwowskiej w Posadzie

Uchwała

 1.  

1945/2016

przyznania dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile

Uchwała

 1.  

1946/2016

przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do projektu „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji (RELOS3)”, w ramach Programu INTERREG EUROPA oraz upoważnienia do podpisania dokumentów aplikacyjnych powyższego projektu

Uchwała

 1.  

1947/2016

ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas XVIII Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 28 sierpnia 2016 roku w Liskowie oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu

Uchwała

 1.  

1948/2016

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

 1.  

1949/2016

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

 1.  

1950/2016

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

Uchwała

 1.  

1951/2016

zmieniającej uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie; uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

 1.  

1952/2016

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca I kwartału 2016 roku

Uchwała

 1.  

1953/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-04-28 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-05-27 08:14:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1912 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014