do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 29.06.2017 r.


Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3926/2017

likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3927/2017

odwołania Pana Macieja Szwarca ze stanowiska dyrektora Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3928/2017

powołania Likwidatora Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3929/2017

uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w trybie małych grantów         

Uchwała

 1.  

3930/2017

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XXXII sesji w dniu 19 czerwca 2017 roku

Uchwała

 1.  

3931/2017

przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do Konkursu "Aktywni w Wielkopolsce" II edycja realizowanego w ramach XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Rok 2017

Uchwała

 1.  

3932/2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn w Wolsztynie za 2016 rok

Uchwała

 1.  

3933/2017

wyznaczenia członków Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

Uchwała

 1.  

3934/2017

przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie CENITURS, w ramach Programu Interreg Europa

Uchwała

 1.  

3935/2017

zmiany terminu składania formularzy zgłoszeniowych w 2017r. w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

Uchwała

 1.  

3936/2017

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018

Uchwała

 1.  

3937/2017

sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3938/2017

sprzedaży nieruchomości położonej w Koninie na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie

Uchwała

 1.  

3939/2017

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3940/2017

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Poznaniu, w rejonie ul. Dojazd, A. Wrzoska i W. Witosa, na cele budowlane

Uchwała

 1.  

3941/2017

zmieniającą Uchwałę nr 3458/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia i ogłoszenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Uchwała

 1.  

3942/2017

zatwierdzenia projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3943/2017

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3944/2017

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej, której elementem jest wyprodukowanie i emisja w telewizji naziemnej magazynu ekonomicznego o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3945/2017

zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3946/2017

zmiany uchwały nr 1921 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3947/2017

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3948/2017

zmiany uchwały nr 1970 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3949/2017

udzielenia Panu Maciejowi Sytkowi, Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności w związku z Umową o finansowanie Funduszu Funduszy o numerze RPWP.01.05.01-30-0002/16-00 zawartą 20 października 2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3950/2017

udzielenia Panu Maciejowi Sytkowi, Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności w związku z Umową o finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00 oraz Umową o finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 zawartymi 28 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3951/2017

rozwiązania stosunku pracy z Panem Stanisławem Wojciakiem - Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie

Uchwała

 1.  

3952/2017

powołania Pani Agnieszki Brzezińskiej  na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie

Uchwała

 1.  

3953/2017

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Uchwała

 1.  

3954/2017

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Uchwała

 1.  

3955/2017

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok

Uchwała

 1.  

3956/2017

zmieniająca uchwałę Nr 3102/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

 1.  

3957/2017

dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2017 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

3958/2017

dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2017 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

3959/2017

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne".

Uchwała

 1.  

3960/2017

rozwiązania z Panią Barbarą Skibską stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-29 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-14 11:50:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1059 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014