do góry ^

Ochrona danych osobowych


Szanowni Państwo,
w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. rozpatrzenia i realizacji Państwa sprawy,
  2. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy, przetwarzamy:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. w związku z ochroną żywotnych interesów, osoby której dane dotyczą lub innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
  5. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
  6. w związku ze sprawowaniem władzy publicznej(art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 4. W  sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z:
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych P. Piotrem Grzybem lub
  • Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych P. Moniką Samolczyk, listownie pod adresem administratora danych lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy, jest jednym z poniższych warunków:
  1. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
  2. warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy;
  3. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 13. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.
 14. Państwa dane osobowe nie  będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw trzecich.
 15. W zależności od sprawy i wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 16.  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celu profilowania.
 17. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa, w związku z realizacją poszczególnych spraw, znajdą Państwo przy opisie konkretnej sprawy, którą jesteście zainteresowani.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-05-25 Piotr Grzyb
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-05-25 15:48:55 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-04-05 11:55:52 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12063 razy
UMWW ©2024