do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 06.05.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3540/2021

identyfikacji projektu Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o. pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3541/2021

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5888/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3542/2021

zmiany Uchwały Nr 329/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

3543/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3544/2021

powołania Członków Rady Inwestycyjnej w ramach Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Uchwała

 1.  

3545/2021

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022

Uchwała

 1.  

3546/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2021 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3547/2021

zmieniająca uchwałę nr 3332/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3548/2021

zmieniająca uchwałę nr 3334/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021

Uchwała

 1.  

3549/2021

zmieniająca uchwałę nr 3333/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021 w ramach Programu "Szatnia na Medal"

Uchwała

 1.  

3550/2021

upoważnienia pracownika urzędu marszałkowskiego do reprezentowania Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz składania wszelkich oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych województwa

Uchwała

 1.  

3551/2021

wyrażenia stanowiska dotyczącego zaliczenia dróg na terenie powiatu złotowskiego do kategorii dróg powiatowych

Uchwała

 1.  

3552/2021

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

Uchwała

 1.  

3553/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała

 1.  

3554/2021

wyrażenia zgody właścicielskiej Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zmianę Decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-III.6131.1.213.2020 z 11 maja 2020 r. w zakresie przedłużenia terminu wykonania nasadzeń zastępczych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/29 arkusz 27 obręb 20 Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Adama Wrzoska

Uchwała

 1.  

3555/2021

udzielenia pełnomocnictwa do odbioru ambulansów zakupionych w ramach umowy nr DZ-I-O/2/2021 zawartej w dniu 20 stycznia 2021 r.

Uchwała

 1.  

3556/2021

powołania kapituły konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Uchwała

 1.  

3557/2021

zmieniająca uchwałę nr 3745/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1.06.2017r., w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z przeznaczeniem na cele budowlane

Uchwała

 1.  

3558/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy Czempiń

Uchwała

 1.  

3559/2021

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-05-25 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-05-25 13:58:35 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 598 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021