do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 27.05.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3604/2021

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jego zastępcom w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3605/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Zbrudzewie w rejonie ul. Śremskiej

Uchwała

 1.  

3606/2021

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowicach, gm. Czempiń i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

3607/2021

użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie obręb Gosławice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

Uchwała

 1.  

3608/2021

wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczeń przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Uchwała

 1.  

3609/2021

nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobyla Góra

Uchwała

 1.  

3610/2021

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na rzecz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3611/2021

wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu służbowego znajdującego się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3612/2021

wyrażenia zgody na użyczenie gruntu położonego w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79, z przeznaczeniem na stację rowerową

Uchwała

 1.  

3613/2021

zmieniająca Uchwałę Nr 3981/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Uchwała

 1.  

3614/2021

przyznania stypendium sportowego (dotyczy zawodniczki KS AZS AWF w Poznaniu – Martyny Jelińskiej)

Uchwała

 1.  

3615/2021

przyznania stypendium sportowego (dotyczy zawodniczki KS Gwardia w Pile – Klaudii Adamek)

Uchwała

 1.  

3616/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie

Uchwała

 1.  

3617/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Uchwała

 1.  

3618/2021

wskazania do objęcia członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3619/2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn w Wolsztynie za rok 2020

Uchwała

 1.  

3620/2021

odmowy szacowania i wypłaty odszkodowania

Uchwała

 1.  

3621/2021

ogłoszenia Regulaminu Konkursu fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. #funduszeUE bliżej Ciebie!

Uchwała

 1.  

3622/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3623/2021

zatwierdzenia zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3624/2021

zmiany Uchwały nr 1884/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20)

Uchwała

 1.  

3625/2021

zmiany Uchwały nr 1885/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3626/2021

zmiany Uchwały 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3627/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3628/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3629/2021

zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2021-2025”

Uchwała

 1.  

3630/2021

zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

Uchwała

 1.  

3631/2021

przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach programu „Kulisy kultury” oraz zmiany regulaminu programu „Kulisy kultury”

Uchwała

 1.  

3632/2021

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr2 w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3633/2021

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3634/2021

przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

Uchwała

 1.  

3635/2021

udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Kosmowskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

Uchwała

 1.  

3636/2021

uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

3637/2021

zmiany uchwały nr 2601/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009 r., w sprawie powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i zatwierdzenia Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

Uchwała

 1.  

3638/2021

przeprowadzenia Konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami"

Uchwała

 1.  

3639/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny przez Województwo Wielkopolskie urządzeń dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Uchwała

 1.  

3640/2021

przyjęcia "Priorytetów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wspierania tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w Wielkopolsce"

Uchwała

 1.  

3641/2021

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie

Uchwała

 1.  

3642/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Uchwała

 1.  

3643/2021

przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Uchwała

 1.  

3644/2021

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-05-27 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-06-16 08:44:21 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 258 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021