do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 28.08.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

958/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4633P (skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 – Czempisz).

Uchwała

2.

959/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odcinku Sokolniki Małe-Sokolniki Wielkie na terenie Powiatu Szamotulskiego

Uchwała

3.

960/2015

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku

Uchwała

4.

961/2015

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

5.

962/2015

zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i trybu zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2015 roku.

Uchwała

6.

963/2015

zmiany uchwały nr 241/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.9 Schematu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

7.

965/2015

powołania komisji konkursowej wraz z regulaminem komisji z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)”.

Uchwała

8.

966/2015

upoważnienia Pani Iwony Rakowskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z projektami realizowanymi w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Departament Zdrowia

Uchwała

9.

967/2015

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii komórkowej wraz z wykonaniem systemu wzmacniania sygnału GSM na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”

Uchwała

10.

968/2015

darowizny wyposażenia meblowego stanowiącego zbędne mienie ruchome Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.

Uchwała

11.

971/2015

uzgodnienia kandydatury Pana Gabriela Chmury na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

12.

972/2015

uzgodnienia kandydatury Pana Roberta Szczepańskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

13.

973/2015

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych w Sierakowie

Uchwała

14.

974/2015

zatwierdzenia „Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Uchwała

15.

975/2015

udzielenia upoważnienia Panu Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

16.

976/2015

przyjęcia XLII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

17.

977/2015

sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

18.

978/2015

zatrudnienia i powierzenia stanowiska Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Uchwała

19.

979/2015

zatrudnienia i powierzenia stanowiska Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Uchwała

20.

982/2015

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

21.

983/2015

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

22.

984/2015

zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

23.

985/2015

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

24.

986/2015

zmieniającej uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie; uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

25.

987/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała

26.

988/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

27.

990/2015

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-08-28 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-21 11:02:12 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6478 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021