do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 15.04.2021 r.


Tabela z Uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3449/2021

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”

Uchwała

 1.  

3450/2021

powołania Kapituły Konkursu ekologiczne dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Uchwała

 1.  

3451/2021

powołania Kapituły Wojewódzkiego konkursu ekologiczne dla młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

Uchwała

 1.  

3452/2021

ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert pn. ”Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących”

Uchwała

 1.  

3453/2021

wyrażenia zgody na wynajmowanie i użyczanie pomieszczeń przez Publiczną Bibliotekę  Pedagogiczną  Książnicę  Pedagogiczną  im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3454/2021

wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-002/20 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3455/2021

przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce  na lata 2021-2030”

Uchwała

 1.  

3456/2021

zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Uchwała

 1.  

3457/2021

ogłoszenia naboru zgłoszeń w ramach programu wspierania twórców i tłumaczy literatury „Goście Radziwiłłów”

Uchwała

 1.  

3458/2021

zmieniająca uchwałę Nr 342/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3459/2021

przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2022 r. przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych

Uchwała

 1.  

3460/2021

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o. poprzez  zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki na okres 12 miesięcy  o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 620, 39 zł brutto

Uchwała

 1.  

3461/2021

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”

Uchwała

 1.  

3462/2021

przyjęcia Komunikatu nr 5 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

3463/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Książ Wielkopolski na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3464/2021

zmiany uchwały nr 2761/2020 ZWW z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Marki Wielkopolska oraz powołania Przedstawiciela Zarządu w Kapitule Certyfikacyjnej Marki Wielkopolska

Uchwała

 1.  

3465/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, projektu w ramach programu LATARNIE Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i realizacji tego projektu w charakterze lidera

Uchwała

 1.  

3466/2021

zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego  na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030

Uchwała

 1.  

34672021

przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3468/2021

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-04-15 Wojciech Jankowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-30 08:57:55 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1018 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021