do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 20.05.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3584/2021

zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert

Uchwała

 1.  

3585/2021

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021

Uchwała

 1.  

3586/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2021

Uchwała

 1.  

3587/2021

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021

Uchwała

 1.  

3588/2021

wyrażenia ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7/19 i Wrzoska

Uchwała

 1.  

3589/2021

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Uchwała

 1.  

3590/2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3591/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Poznaniu w rejonie ul. Gdyńskiej

Uchwała

 1.  

3592/2021

podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3593/2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała

 1.  

3594/2021

przyznania nagrody rocznej za 2020 rok dyrektorowi Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała

 1.  

3595/2021

powierzenia Pani Sylwii Kucharskiej pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała

 1.  

3596/2021

powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach Programu „Kulisy kultury”.

Uchwała

 1.  

3597/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2021 roku z podziałem na części”.

Uchwała

 1.  

3598/2021

zmieniająca uchwałę nr 3146/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Uchwała

 1.  

3599/2021

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20  dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3600/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1283/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów, stanowiącej załącznik nr 1 oraz zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 1a, w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3601/2021

wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego mienia ruchomego będącego w posiadaniu jednostki podległej – Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie

Uchwała

 1.  

3602/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji cyklu filmów dokumentalnych pn. „Wielkopolska Wodorowa”

Uchwała

 1.  

3603/2021

podania do publicznej wiadomości informacji za 2020 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-05-20 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-06-11 10:35:56 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2021-06-14 09:05:13 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 334 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021