do góry ^

Dostęp do innych informacji publicznych


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902),
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 756 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

 

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność lub z powodu, iż udostępnienie informacji odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawach szczególnych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni.

 

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

 • uzyskania informacji publicznej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
 • dostępu do posiedzeń Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIANIU:

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 • organach władzy publicznej – w tym o statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach i kolejności załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz – w tym min. o projektach aktów normatywnych i programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych – w tym o dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej;

 

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI:

 • ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • wstęp na posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (termin i miejsce najbliższego posiedzenia możesz sprawdzić na stronie internetowej https://www.umww.pl/porzadek-obrad);
 • udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia;
 • wywieszenie informacji w Urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym:
  1. informacje o konkursach i wynikach naborów – tablica informacyjna w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  2. informacje o zamówieniach publicznych – tablica informacyjna w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  3. informacje o udzielonych pozwoleniach zintegrowanych oraz uzgodnieniach warunków realizacji przedsięwzięcia – tablica informacyjna w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
 • udostępnienie na wniosek osoby żądającej informacji.
  Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej - pobierz dokument.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie umożliwiają udostępnienia jej w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2008-03-05 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2008-03-05 14:04:11 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-06-29 10:25:50 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 39499 razy
UMWW ©2024