do góry ^

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku


Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVI/511/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009r. przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu  Województwa Wielkopolskiego  za I półrocze 2009r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w wysokości:
- dochody   970.556.492 zł
- wydatki 1.211.566.995 zł.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2009r. kształtuje się następująco:
- dochody  1.639.716.339 zł
- wydatki   1.958.584.562 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 68,95%, a plan wydatków o 61,66%.

Realizacja  budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2009r. przedstawia się następująco:

- Dochody w  wysokości 690.434.509,51 zł, co stanowi 42,11% planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- Wydatki w wysokości 542.236.908,59 zł, co stanowi 27,69% planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- Przychody w wysokości 74.386.266,29 zł, co stanowi 22,14% planu, z tego:
- kwota 29.736.395,13 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych,
- kwota 44.649.871,16 zł stanowi wolne środki roku 2008.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- Rozchody w wysokości 12.986.163,90 zł, co stanowi 76,13% planu.
Powyższa kwota stanowi spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

Realizacja dochodów Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 1

Realizacja wydatków Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 2

Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 3

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 5

Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 6

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 7

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 8

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 9a

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 9b

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 10

Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 11

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 11.1

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 12

Realizacja planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 13

Realizacja planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 14

Realizacja wydatków zamieszczonych w wieloletnim programie inwestycyjnym za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 15a

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 15b

Realizacja dotacji rozwojowej w budżecie Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 16

Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku – Załącznik Nr 17

Dochody Województwa Wielkopolskiego - pobierz

Wydatki Województwa Wielkopolskiego – pobierz (wydatki dział 010-758)  pobierz (wydatki dział 801-926)

Analiza gospodarki pozabudżetowej - pobierz

Wynik budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009r. wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie - pobierz

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - pobierz

Uchwała Nr 62/19/0953/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009 roku.


 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2010-11-16 Renata Sujak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-11-16 08:45:07 przez Mateusz Stachowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3276 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020