do góry ^

Składanie petycji


Nazwa sprawy/procedury

Petycje
 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483),
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 870),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
   

Wymagane dokumenty

pismo mogące wyrażać żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 

Miejsce załatwienia sprawy

Petycję można wnieść:

 1. pisemnie:
 • przesłać pocztą na adres:

                     Urząd Marszałkowski
                     Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

                     al. Niepodległości 34
                     61-714 Poznań,

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 1. złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7:30-15:30,
   

Termin załatwienia sprawy

 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa w powyższym pkt 1, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w pkt 1.
 3. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 4. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w pkt. 3, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
   

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 1. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w poniższym pkt 3.
 2. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot  wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 3. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 4. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
 5. Podmiot, o którym mowa w pkt 5, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 6. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
   

Tryb odwoławczy

Brak. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 

Opłaty

Brak
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Przemysław Belka
Departament Organizacyjny i Kadr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 67 18

 

Dodatkowe informacje

 1. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa wyżej, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 2. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: a) rozpatrywania petycji składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; b) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy: a) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, tj. ustawy w dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz archiwizacji.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w przypadku spraw rozpatrywanych bezpośrednio przez Administratora Danych oraz co najmniej przez 5 lat w przypadku spraw przekazywanych według właściwości, licząc od roku następnego, w którym zakończono sprawę.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia z powodów formalnych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-10-16 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-10-16 14:40:46 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 4386 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019