do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 01.03.2017 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3316/2017

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, w tym na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej, w roku 2017

Uchwała

 1.  

3317/2017

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w tym na rzecz poprawy i rozwoju bazy turystycznej, w roku 2017

Uchwała

 1.  

3318/2017

zmieniająca Uchwałę Nr 3981/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Uchwała

 1.  

3319/2017

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucję w 2017 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego „Nasza euroPROWincja”

Uchwała

 1.  

3320/2017

przyjęcia Książki Procedur KP-611-344-ARiMR/5/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich oraz „LEADER” – delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014-2020

Uchwała

 1.  

3321/2017

przyjęcia Książki Procedur KP-611-445-ARiMR/1/z Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3322/2017

przyjęcia Książki Procedur KP-611-448-ARiMR/1/z Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3323/2017

zatwierdzenia zasad udzielenia zamówienia publicznego zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na jednorazowe świadczenie usługi cateringowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku podczas Konferencji organizowanej w dniu 22 marca 2017 r. przez Agorę S.A. pn. „Dobra Energia”.

Uchwała

 1.  

3324/2017

identyfikacji projektu Miasta Poznania pn. „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3325/2017

zmieniająca Uchwałę Nr 3066/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3326/2017

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narko­tykowym) w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

3327/2017

uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w trybie małych grantów”

Uchwała

 1.  

3328/2017

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Uchwała

 1.  

3329/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na cele budowlane

Uchwała

 1.  

3330/2017

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w obrębie 0017-Lipka przez ENEA Operator sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Wałcz

Uchwała

 1.  

3331/2017

zmieniająca uchwałę nr 2640/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3332/2017

wyrażenia zgody na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego nr 8 przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy Nowej

Uchwała

 1.  

3333/2017

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Uchwała

 1.  

3334/2017

wydania: Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1).

Uchwała

 1.  

3336/2017

przyznania nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2016

Uchwała

 1.  

3337/2017

przyznania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2017

Uchwała

 1.  

3338/2017

nadania odznaki honorowej "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego".

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-01 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-06 08:17:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1474 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014