do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 05.05.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1954/2016

darowizny sprzętu komputerowego stanowiącego zbędne składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Kaliszu

Uchwała

 1.  

1955/2016

uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/ narkotykowym) w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

1957/2016

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XVIII sesji w dniu 25 kwietnia 2016

Uchwała

 1.  

1958/2016

zmieniającej Uchwałę Nr 1737/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie fakultatywnych zadań

Uchwała

 1.  

1959/2016

wprowadzenia „Procedury wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3)”

Uchwała

 1.  

1960/2016

zmiany Uchwały Nr 329/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

1961/2016

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1962/2016

zmieniającej uchwałę nr 1007/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działań 1.3-1.6)

Uchwała

 1.  

1963/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1964/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0004/15-00

Uchwała

 1.  

1965/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Krajenka” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0005/15-00

Uchwała

 1.  

1966/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0006/15-00

Uchwała

 1.  

1967/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0002/15-00

Uchwała

 1.  

1968/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Blękwit” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0003/15-00

Uchwała

 1.  

1969/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0016/15-00

Uchwała

 1.  

1970/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0017/15-00

Uchwała

 1.  

1971/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 160 odc. Sowia Góra-Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 wraz ze Zobowiązaniem nr RPWP.05.01.01-30-0018/15-00

Uchwała

 1.  

1972/2016

przyjęcia nowego wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1973/2016

wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014)

Uchwała

 1.  

1974/2016

zwiększenia alokacji na konkurs dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15)

Uchwała

 1.  

1975/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

1976/2016

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16)

Uchwała
Załącznik

 1.  

1977/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16)

Uchwała

 1.  

1978/2016

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16)

Uchwała
Załącznik

 1.  

1979/2016

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2016

Uchwała

 1.  

1980/2016

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała

 1.  

1981/2016

wyrażenia zgody na posadowienie stacji rowerowej Poznańskiego Roweru Miejskiego

Uchwała

 1.  

1982/2016

wyrażenia zgody na kontynuację wynajęcia lokalu mieszkalnego przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Uchwała

 1.  

1983/2016

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-05-05 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-06-03 15:06:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2130 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014