do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 21.04.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1892/2016

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016

Uchwała

 1.  

1893/2016

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016 roku

Uchwała

 1.  

1894/2016

stosowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zrównoważonych zamówień publicznych, w tym zielonych zamówień publicznych i klauzul społecznych

Uchwała

 1.  

1895/2016

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 2016

Uchwała

 1.  

1896/2016

przyjęcia Książki Procedur KP-010-SW/6/z Procedura przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji operacji na etapie wniosku o dofinansowanie /płatność/realizacji umowy o dofinansowanie/naruszenia prawa /nieprawidłowości /zobowiązania z celem w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Uchwała

 1.  

1897/2016

przyjęcia Książki Procedur KP-611-406-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

1898/2016

zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwała

 1.  

1900/2016

zmiany Uchwały Nr 819/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO)

Uchwała

 1.  

1901/2016

zmiany Uchwały Nr 329/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

1902/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1903/2016

zmiany Uchwały Nr 2169/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia III części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1904/2016

wyrażenia pozytywnej opinii dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1905/2016

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 397/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1906/2016

wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1907/2016

wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15)

Uchwała

 1.  

1908/2016

udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Kowalskiej Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1909/2016

wskazania kandydata na członka Rady Muzeum przy Wielkopolskim Muzeum Niepodległości

Uchwała

 1.  

1910/2016

wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości położonej w obrębie Szamocin (działka nr 778)

Uchwała

 1.  

1911/2016

wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości położonej w obrębie Szamocin (działka nr 741/3)

Uchwała

 1.  

1912/2016

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1914/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-04-21 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-05-18 10:55:59 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1821 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014