do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 26.05.2017 r.


Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3696/2017

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3697/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17)

Uchwała

 1.  

3698/2017

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3699/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

3700/2017

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3701/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.5. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17)

Uchwała

 1.  

3702/2017

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.5. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3703/2017

zmieniająca Uchwałę Nr 3066/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3704/2017

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3705/2017

przyjęcia regulaminu konkursu RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3706/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3707/2017

przyjęcia regulaminu konkursu nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/17 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3708/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3709/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3710/2017

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3711/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.03-IZ-00-30-001/17 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3712/2017

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.04.01.03-IZ-00-30-001/17 dla projektów realizowanych w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3713/2017

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17)

Uchwała

 1.  

3714/2017

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3715/2017

zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 roku przez podmioty lecznicze – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego oraz spółki, w których Województwo posiada akcje

Uchwała

 1.  

3716/2017

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: "Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"

Uchwała

 1.  

3717/2017

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017.

Uchwała

 1.  

3718/2017

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała

 1.  

3719/2017

przeprowadzenia Konkursu ekologicznego dla dzieci promującego OZE pn. „Chroniąc planetę stawiajmy na OZE”

Uchwała

 1.  

3720/2017

przyjęcia listy rankingowej projektów w VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Uchwała

 1.  

3721/2017

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3722/2017

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3723/2017

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3724/2017

powołania Pana Bartosza Zaczykiewicza na stanowisko dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3725/2017

wystąpienia do stowarzyszeń zawodowych i twórczych w celu zasięgnięcia opinii w sprawie odwołania Pana Macieja Szwarca ze stanowiska dyrektora Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3726/2017

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej i powołania komisji przetargowej (Godziesze Małe);

Uchwała

 1.  

3727/2017

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków dla postępowania pn.: „Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych”.

Uchwała

 1.  

3728/2017

zatwierdzenia zasad udzielenia zamówienia publicznego zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku w ramach projektów COMPETE IN i RELOS3 (Interreg Europa).

Uchwała

 1.  

3729/2017

zmieniającej uchwałę Nr 3020/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia zasad scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w Województwie Wielkopolskim.

Uchwała

 1.  

3730/2017

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-26 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-28 12:02:41 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1433 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014