do góry ^

Uchwały podjęte na XLV Sesji Sejmiku w dniu 23 kwietnia 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XLV/1015/18

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

2.

XLV/1016/18

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

3.

XLV/1017/18

Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 630 „Turystyka”).

Uchwała

4.

XLV/1018/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała

5.

XLV/1019/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
załącznik nr 1

6.

XLV/1020/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
załącznik nr 1

7.

XLV/1021/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
załącznik nr 1

8.

XLV/1022/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwa Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała
załącznik nr 1

9.

XLV/1023/18

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

10.

XLV/1024/18

Uchwała w sprawie określenia zadań, na które w 2018 roku przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.

Uchwała

11.

XLV/1025/18

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Uchwała

12.

XLV/1026/18

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

Uchwała

13.

XLV/1027/18

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.

Uchwała

14.

XLV/1028/18

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Uchwała

15.

XLV/1029/18

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Uchwała

16

XLV/1030/18

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

Uchwała

17.

XLV/1031/18

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Uchwała

18.

XLV/1032/18

Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

19.

XLV/1033/18

Uchwała w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej.

Uchwała

20.

XLV/1034/18

Uchwała w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz.

Uchwała

21.

XLV/1035/18

Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uchwała

22.

XLV/1036/18

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/929/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2018 r.

Uchwała

23.

XLV/1037/18

Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

Uchwała

24.

XLV/1038/18

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała

25.

XLV/1039/18

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała

26.

XLV/1040/18

Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.

Uchwała

27.

XLV/1041/18

Uchwała w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.

Uchwała

28.

XLV/1042/18

Uchwała w sprawie wyrażenia apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”’, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała

29.

XLV/1043/18

Uchwała w sprawie apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii likwidacji zagrożeń wirusem ASF w Województwie Wielkopolskim.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-04-23 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-04-27 13:18:33 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6314 razy