do góry ^

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Sejmiku w dniu 18 grudnia 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXIX/935/17 Uchwała w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 – 2020, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.

Uchwała
Załącznik

2.

XXXIX/936/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej WW na rok 2017.

Uchwała

3.

XXXIX/937/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Uchwała

4.

XXXIX/938/17 Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne

Uchwała

5.

XXXIX/939/17 Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok

Uchwała

6.

XXXIX/940/17 Uchwała w  sprawie zmiany uchwały  Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022  wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała

7.

XXXIX/941/17 Uchwała w  sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała

8.

XXXIX/942/17 Uchwała w  sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała

9.

XXXIX/943/17 Uchwała w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała

10.

XXXIX/944/17 Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wniosku Rady Miejskiej w Swarzędzu o zmianę granic otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Uchwała
Załącznik

11.

XXXIX/945/17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2016.

Uchwała

12.

XXXIX/946/17 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Prowincją Huíla (Republika Angoli)”.

Uchwała
Załącznik

13.

XXXIX/947/17 Uchwała w sprawie: powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji.

Uchwała

14.

XXXIX/948/17 Uchwała w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Nowy Tomyśl.

Uchwała

15.

XXXIX/949/17 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

16

XXXIX/950/17 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Śremie.

Uchwała

17.

XXXIX/951/17 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

18.

XXXIX/952/17 Uchwała w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

19.

XXXIX/953/17 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

20

XXXIX/954/17 Uchwała w sprawie: przyjęcia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia powierzonych przez Miasto Poznań oraz powiaty województwa wielkopolskiego w związku z realizacją Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Uchwała

21.

XXXIX/955/17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.

Uchwała

22.

XXXIX/956/17 Uchwała w sprawie utworzenia Domu Wczasów Dziecięcych w Starej Łubiance oraz włączenia go w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

23.

XXXIX/957/17 Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Starej Łubiance oraz włączenia jej w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

24.

XXXIX/958/17 Uchwała zmieniającej uchwałę nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała

25.

XXXIX/959/17 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

26.

XXXIX/960/17 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii”

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

27.

XXXIX/961/17 Uchwała w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-12-18 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-12-28 10:02:30 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6999 razy