do góry ^

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Sejmiku w dniu 25 września 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXV/859/17 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

Uchwała

2.

XXXV/860/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne wraz z autopoprawką.

Uchwała

3.

XXXV/861/17 uchwała w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2017 r. i 2018 r.

Uchwała

4.

XXXV/862/17 uchwała w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała

5.

XXXV/863/17 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości, dokonanej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. 

Uchwała

6.

XXXV/864/17 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Wieleń (dział 630 „Turystyka”).

Uchwała

7.

XXXV/865/17 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała

8.

XXXV/866/17 uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Krzemieniewo.

Uchwała

9.

XXXV/867/17 uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzymów

Uchwała

10.

XXXV/868/17 uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała

11.

XXXV/869/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

12.

XXXV/870/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia zadań, na które w 2017 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.

Uchwała

13.

XXXV/871/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

14.

XXXV/872/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

15.

XXXV/873/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

16.

XXXV/874/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.

Uchwała

17.

XXXV/875/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

18.

XXXV/876/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

19.

XXXV/877/17 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

20.

XXXV/878/17 uchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Śremie.

Uchwała

21.

XXXV/879/17 uchwała w sprawie: powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Uchwała

22.

XXXV/880/17 uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Siekowo Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

23.

XXXV/881/17 uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, na usunięcie skutków nawałnic.

Uchwała
Załącznik

24.

XXXV/882/17 uchwała w sprawie: stanowiska do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany zakwalifikowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa wielkopolskiego z poziomu drugiego do poziomu trzeciego.

Uchwała
ZałącznikOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-09-25 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-02 13:32:07 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5589 razy