do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 22.09.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1089/2011

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu

Uchwała

2.

1090/2011

ogłoszenia konkursu pn.: „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - monografia" realizowanego w ramach zadań projektu systemowego „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2. Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Uchwała

3.

1091/2011

udzielenia pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbędzie się w dniu 3 października 2011 roku

Uchwała

4.

1092/2011

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna" na rzece Prośnie

Uchwała

5.

1093/2011

wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

6.

1094/2011

wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizowania na terenie województwa wielkopolskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia- EURES

Uchwała

7.

1095/2011

wstępnego wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej dla Działania 3.7 "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -- 2013 wniosku preselekcyjnego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Uchwała

8.

1096/2011

zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Uchwała

9.

1097/2011

zatwierdzenia zmian w "Planie zatrudnienia kadr na rok 2011 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Uchwała

10.

1098/2011

zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

11.

1099/2011

aktualizacji na rok 2011 Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Uchwała

12.

1100/2011

zmiany Indykatywnego harmonogramu naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 na rok 2011

Uchwała

13.

1101/2011

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Poznania oraz wyboru trzech projektów z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 11/II/2010)

Uchwała

14.

1102/2011

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 13/I/2011

Uchwała

15.

1103/2011

przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 13/I/2011

Uchwała

16.

1104/2011

przyjęcia Regulaminu Konkursu Nr 13/I/2011 dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

17.

1105/2011

przyjęcia nowego wzoru umowy o dofinansowanie dla Priorytetu I ,,Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4 ,,Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, konkurs 13/I/2011

Uchwała

18.

1106/2011

zatwierdzenia metodologii doboru próby do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI WRPO

Uchwała

19.

1107/2011

zatwierdzenia metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI WRPO

Uchwała

20.

1108/2011

zatwierdzenia projektu porozumienia o przygotowaniu i realizacji projektu wspólnego zakupu taboru kolejowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 i upoważnienia do podpisania porozumienia

Uchwała

21.

1110/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

22.

1111/2011

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-09-22 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-12-07 10:18:50 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2622 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019