do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 08.10.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1127/2015

uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/ narkotykowym) w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

1128/2015

wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. oraz objęcia nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym tej spółki

Uchwała

 1.  

1129/2015

zatwierdzenia trybu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok”

Uchwała

 1.  

1130/2015

w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”.

Uchwała

 1.  

1131/2015

zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015

Uchwała

 1.  

1132/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku

Uchwała

 1.  

1133/2015

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na X sesji w dniu 28 września 2015 roku

Uchwała

 1.  

1134/2015

ogłoszenia konkursu, przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uchwała

 1.  

1135/2015

udzielenia upoważnień Panu Krzysztofowi Grabowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1136/2015

udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Mroczek - Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uchwała

 1.  

1137/2015

udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Czaplickiemu - Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ds. Wdrażania Programu do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uchwała

 1.  

1138/2015

udzielenia pełnomocnictwa Pani Anicie Kędziorze - Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ds. Płatności i Monitorowania do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Uchwała

 1.  

1140/2015

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

 1.  

1141/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Uchwała

 1.  

1142/2015

wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanego gruntu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

1143/2015

wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Uchwała

 1.  

1144/2015

zmiany uchwały nr 4170 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1145/2015

zatwierdzenia metodologii doboru próby do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1146/2015

wyrażenia zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego na podpisanie aneksu do Umowy o finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA (Nr UDA-RPWP.01.04.03-30-001/09-00, Nr UDA-RPWP.04.01.00-30-001/09-00 z późn. zm.) z dnia 29 kwietnia 2009 roku, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Uchwała

 1.  

1148/2015

zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023

Uchwała

 1.  

1149/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1150/2015

powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy  realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Uchwała

 1.  

1151/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1152/2015

zatwierdzenia „Planu zatrudnienia kadr na rok 2015 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

Uchwała

 1.  

1153/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1154/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 z 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

Uchwała

 1.  

1155/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1156/2015

odpłatnego przekazania pojazdu stanowiącego składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach rozliczenia przy zakupie samochodu osobowego

Uchwała

 1.  

1157/2015

zmian do projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zgłoszonych podczasprzeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała

 1.  

1158/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-10-08 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-11-13 13:28:41 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5877 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021