do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 13.08.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

918/2015

nieodpłatnego przekazania szafy informatycznej APC31 i klimatyzatora ze skraplaczem, stanowiących składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

2.

919/2015

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni

Uchwała

3.

920/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-344-ARiMR/1/z Przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich oraz „LEADER” – delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014-2020.

Uchwała

4.

921/2015

przyjęcia Instrukcji postępowania w zakresie weryfikacji zobowiązań wynikających z postanowień umowy o przyznaniu pomocy w działaniu 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020.

Uchwała

5.

922/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4529P w Turku.

Uchwała

6.

923/2015

wyrażenia zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego na podpisanie aneksu do Umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE (Nr UDA-RPWP.01.03.00-30-001/09-00, z późn. zm.) z dnia 21 lipca 2009 roku, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Uchwała

7.

924/2015

przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

Uchwała

8.

925/2015

wydania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”;

Uchwała

9.

926/2015

wydania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9”;

Uchwała

10.

927/2015

zasad sporządzania dokumentacji aplikacyjnej dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+);

Uchwała

11.

928/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15);

Uchwała

12.

929/2015

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

Uchwała

13.

930/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.2 „Wydarzenia kulturalne” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15);

Uchwała

14.

931/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.2 „Wydarzenia kulturalne” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

15.

932/2015

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy złożonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

16.

934/2015

zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i trybu zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2015 roku.

Uchwała

17.

935/2015

przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-08-13 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-14 14:03:21 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5736 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021