do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 17.09.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1028/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupeckiego

Uchwała

2.

1029/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego

Uchwała

3.

1030/2015

opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 5/5 obręb Puszczykowo, gmina Kamieniec, przeznaczonej pod pompownię Puszczykowo, 438/2 obręb Parzęczewo, gmina Kamieniec, przeznaczonej pod pompownię Puszczykówiec i 255/4, 256/3, 411/3 obręb Zgierzynka, gmina Lwówek, przeznaczonych pod pompownię Zgierzynka

Uchwała

4.

1031/2015

upoważnienia do podpisania listu intencyjnego w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do projektu TETRIS - TransEuropean public Transport Regional Innovative Strategy realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa

Uchwała

5.

1032/2015

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z modernizacją autobusu szynowego typu 218Ma serii SA132”, zatwierdzenia Zaproszenia do negocjacji, powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków

Uchwała

6.

1033/2015

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

7.

1034/2015

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DZIEKANKA” w Gnieźnie

Uchwała

8.

1035/2015

przystąpienia do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i wypowiedzenia dotychczasowej wysokości tej opłaty (T. Wołczecki)

Uchwała

9.

1036/2015

przystąpienia do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i wypowiedzenia dotychczasowej wysokości tej opłaty (Z. K. Cudyk)

Uchwała

10.

1037/2015

przystąpienia do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i wypowiedzenia dotychczasowej wysokości tej opłaty (M. i Gm. Połczyn Zdrój)

Uchwała

11.

1038/2015

wyrażenia zgody na remont pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Piekary 17

Uchwała

12.

1039/2015

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie

Uchwała

13.

1040/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Uchwała

14.

1041/2015

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn. „ Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

15.

1042/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu.” w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007-2013

Uchwała

16.

1043/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu” w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007-2013

Uchwała

17.

1044/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 25/I/2014

Uchwała

18.

1045/2015

udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Sytkowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do zwarcia umów ustanowienia hipoteki

Uchwała

19.

1046/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 z 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2015

Uchwała

20.

1047/2015

zmiany XLII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

21.

1048/2015

przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2015 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

22.

1049/2015

zatwierdzenia trybu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tworzenie treści, redagowanie, administrowanie oraz promocję Wielkopolskiego Portalu Internetowego „Kultura u Podstaw”

Uchwała

23.

1051/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

24.

1052/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-09-17 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-10-20 08:14:31 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6015 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021