do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 23.06.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

658/2015

identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

659/2015

identyfikacji projektu Powiatowych Urzędów Pracy pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiatach z terenu województwa wielkopolskiego”  jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

660/2015

identyfikacji projektu Powiatu Wrzesińskiego pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Uchwała

 1.  

661/2015

zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

662/2015

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dla miejskiego transportu zbiorowego w Wielkopolsce” wraz z załącznikami.

Uchwała

 1.  

663/2015

zmiany uchwały nr 4926/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2014 roku z późn. zm. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

 1.  

664/2015

zmiany uchwały nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

665/2015

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała

 1.  

666/2015

wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości na cele wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Uchwała

 1.  

667/2015

przekazania prawa własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Chrzypsko Wielkie

Uchwała

 1.  

668/2015

przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Gąsiorowskich)

Uchwała

 1.  

669/2015

przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Kalisz ul. Łódzka)

Uchwała

 1.  

670/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Uchwała

 1.  

671/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kapituły Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Uchwała

 1.  

672/2015

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

673/2015

przekazania samochodu osobowego marki Skoda SuperB stanowiącego składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

674/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „The POWER of NEETwork & education” (Siła sieci i edukacji), na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA (Integracja przez Wymianę) ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

680/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

681/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

682/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Teatru Tańca - Balet Poznański w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

683/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie za rok 2014

Uchwała

 1.  

684/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu za rok 2014

Uchwała

 1.  

685/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

686/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMDEUS  w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

687/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu za rok 2014

Uchwała

 1.  

688/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Koninie za rok 2014

Uchwała

 1.  

689/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie za rok 2014

Uchwała

 1.  

690/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

691/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy za rok 2014

Uchwała

 1.  

692/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie  za rok 2014

Uchwała

 1.  

693/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu za rok 2014

Uchwała

 1.  

694/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Koninie za rok 2014

Uchwała

 1.  

695/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za rok 2014

Uchwała

 1.  

696/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Lesznie za rok 2014

Uchwała

 1.  

697/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile za rok 2014

Uchwała

 1.  

698/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie za rok 2014

Uchwała

 1.  

699/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie za rok 2014

Uchwała

 1.  

700/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

701/2015

zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1. Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

704/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

705/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

706/2015

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic informacyjnych wraz z wykonaniem i montażem, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla projektów współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

707/2015

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narko­tykowym) w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

708/2015

rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dziedziny ochrony i promocji zdrowia pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”

Uchwała

 1.  

709/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

710/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie za rok 2014

Uchwała

 1.  

711/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

712/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej za rok 2014

Uchwała

 1.  

713/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu za rok 2014

Uchwała

 1.  

714/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

715/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza za rok 2014

Uchwała

 1.  

716/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie za rok 2014

Uchwała

 1.  

717/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie za rok 2014

Uchwała

 1.  

718/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach za rok 2014

Uchwała

 1.  

719/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

720/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

721/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu za rok 2014

Uchwała

 1.  

722/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie za rok 2014

Uchwała

 1.  

723/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie za rok 2014

Uchwała

 1.  

724/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku za rok 2014

Uchwała

 1.  

725/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie za rok 2014

Uchwała

 1.  

726/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

727/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

728/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu za rok 2014

Uchwała

 1.  

729/2015

nadania odznaki honorowej „za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-06-23 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-07-30 14:24:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6859 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021