do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 29.10.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1200/2015

zmiany uchwały nr 5132/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 września 2014 roku z późn. zm. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

 1.  

1201/2015

zmiany uchwały nr 4400/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „ Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wronek ” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

 1.  

1202/2015

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu" Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu V Działania 5.3 Schematu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Uchwała

 1.  

1203/2015

zmiany uchwały nr 178 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Klukowo" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

 1.  

1204/2015

zmiany uchwały nr 430 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno-Dąbie" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

 1.  

1205/2015

zmiany uchwały nr 431 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

 1.  

1206/2015

zmiany uchwały nr 433 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

 1.  

1207/2015

zmiany uchwały nr 434 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

 1.  

1208/2015

przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Uchwała

 1.  

1209/2015

przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1210/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5 „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15)

Uchwała

 1.  

1211/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5 „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

1212/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/15)

Uchwała

 1.  

1213/2015

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

1214/2015

zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2015 rok.  

Uchwała

 1.  

1215/2015

Regulaminu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska

Uchwała

 1.  

1216/2015

wyrażenia zgody na wynajmowanie sali w budynku szkoły w Gnieźnie, przy ul. Orzeszkowej 22

Uchwała

 1.  

1217/2015

sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

 1.  

1218/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2015 roku z podziałem na części” znak sprawy BZP-III.272.36.2015

Uchwała

 1.  

1219/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z podziałem na części- znak sprawy BZP-III.272.37.2015”.

Uchwała

 1.  

1220/2015

wyboru podmiotów badających sprawozdania finansowe za 2015 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.” dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1221/2015

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XI sesji w dniu 26 października 2015 roku.

Uchwała

 1.  

1222/2015

przyjęcia wzoru umowy dotyczącej infrastruktury powstałej w ramach projektu pn. „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1223/2015

niecelowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów (TPD Kalisz)

Uchwała

 1.  

1224/2015

określenia kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej (CIS w Lesznie)

Uchwała

 1.  

1225/2015

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1226/2015

w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1227/2015

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

 1.  

1228/2015

w sprawie dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

1229/2015

w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

1230/2015

zmieniającej uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie; uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

 1.  

1231/2015

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca III kwartału 2015 roku

Uchwała

 1.  

1232/2015

zmieniającej uchwałę Nr 463/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca I kwartału 2015 roku

Uchwała

 1.  

1233/2015

zmieniającej uchwałę Nr 901/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca II kwartału 2015 roku

Uchwała

 1.  

1235/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

1236/2015

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku.

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-10-29 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-12-07 11:46:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6272 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021