do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 18.02.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3264/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3265/2021

podziału środków Funduszu Pracy w ramach PO WER na 2021 rok pomiędzy samorządy powiatowe województwa wielkopolskiego na kontynuację uruchomionych przez powiatowe urzędy pracy instrumentów w związku z COVID-19

Uchwała

 1.  

3266/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021

Uchwała

 1.  

3267/2021

powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3268/2021

przyznania stypendium sportowego

Uchwała

 1.  

3269/2021

powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3270/2021

powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal”

Uchwała

 1.  

3271/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 w celu wykonania przejścia dla pieszych

Uchwała

 1.  

3272/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38

Uchwała

 1.  

3273/2021

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 

Uchwała

 1.  

3274/2021

wyrażenia zgody na przeprowadzenia zadania remontowego w obiektach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

Uchwała

 1.  

3275/2021

wyrażenia zgody na remont dachu budynku szkoły i budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3276/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Uchwała

 1.  

3277/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie usługi badania pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3278/2021

zatwierdzenia „Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Uchwała

 1.  

3279/2021

zmiany Uchwały nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3280/2021

udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego do zawarcia umowy dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Poddziałania 9.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3281/2021

zmiany uchwały nr 4505/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zm.

Uchwała

 1.  

3282/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

3283/2021

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3284/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU w Koninie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3285/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3286/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3287/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU we Września w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3288/2021

przyjęcia, skierowania do uzgodnień oraz przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała

 1.  

3289/2021

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków dla postępowania pn.: „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL”

Uchwała

 1.  

3290/2021

upoważnienia do podpisania dokumentów niezbędnych w ramach naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku

Uchwała

 1.  

3291/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu wniosku w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji tego projektu

Uchwała

 1.  

3292/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu wniosku w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji tego projektu

Uchwała

 1.  

3293/2021

przeprowadzenia konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-18 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-03-12 11:57:49 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:37:41 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 957 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021