do góry ^

Udzielanie dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego samorządom terytorialnym z terenu województwa wielkopolskiego, tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania i sposób jego rozliczania – „Deszczówka”


Nazwa sprawy/procedury

Udzielanie dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego samorządom terytorialnym z terenu województwa wielkopolskiego, tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania i sposób jego rozliczania – „Deszczówka”

 

Podstawa prawna

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3192/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie programu pn. „Deszczówka” według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z załącznikami:

 1. Kopię wypisu z uchwały budżetowej – numer i dzień podjęcia uchwały oraz fragment dotyczący przedmiotowego zadania ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej Niedostarczenie wypisu z uchwały budżetowej spowoduje, że wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej, jako niezgodny z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku.
 3. Oświadczenie o podatku VAT, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku.
 4. Kosztorys zawierający następujące dane: nazwę zadania, miejsce realizacji zadania (miejscowość), oznaczenie działki/ek, przedmiar robót, wartość kosztorysową robót, tabelę elementów scalonych, datę sporządzenia oraz pieczątkę i podpis wójta/burmistrza/starosty. Kosztorys powinien zostać przygotowany przed dniem złożenia wniosku i obejmować wyłącznie koszty kwalifikowalne.
 5. Kopie decyzji, pozwoleń, opinii organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją zadań, o ile ich uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem jego realizacji lub kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.
 6. Projekt techniczny zadania (w tym zdjęcia nieruchomości, w obrębie której realizowane będą zadania, mapki poglądowe, szkice sytuacyjne lub rysunki charakterystyczne) – oryginał lub kopię.
 7. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia.

 

Kopie powyższych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Al. Niepodległości 34
61 - 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Termin składania wniosków –  31 marca roku budżetowego.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Podział środków finansowych następuje bez zbędnej zwłoki, po zweryfikowaniu wszystkich wniosków oraz uzyskaniu koniecznych uzupełnień.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Uzyskanie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Opłaty

Brak

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Karolina Kamińska
tel. 61 626 65 11
e-mail  karolina.kaminska@umww.pl

Aleksandra Jankowska
tel. 61 626 65 18
e-mail  aleksandra.jankowska2@umww.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Al. Niepodległości 34
61- 714 Poznań
Pok. 567

 

Dodatkowe informacje

Warunki udzielenia dofinansowania

 1. Wnioskodawca ma prawo złożyć każdego roku maksymalnie 2 wnioski. Wniosek może obejmować tylko 1 zadanie.
 2. Inwestycje objęte wnioskiem nie mogą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 3. Trwałość projektu nie może być krótsza niż 5 lat od dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania.
 4. Do naboru zgłoszone mogą być zadania realizowane na nieruchomości, do której Wnioskodawca ma tytuł prawny wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych co najmniej do 31 grudnia 2027 roku.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-06-10 Monika Paczyńska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-06-10 11:02:02 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-02-02 12:39:09 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2351 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021