do góry ^

Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych


 

Nazwa sprawy/procedury

Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 332 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

 

Wymagane dokumenty

Zezwolenie staje się bezprzedmiotowe, w przypadku gdy instalacja przestała spełniać kryteria uczestnictwa w systemie lub w przypadku określonym w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, tj. gdy dotyczy:

 1. instalacji lub jej części stosowanej do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów i procesów technologicznych oraz instalacji wykorzystującej wyłącznie biomasę;
 2. instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych.

Prowadzący instalację jest obowiązany poinformować, pismem w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, organ właściwy do wydania zezwolenia i Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami,  o wystąpieniu ww. okoliczności, w terminie 21 dni od dnia ich wystąpienia.

Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje z urzędu po otrzymaniu ww. informacji lub
w przypadku ustalenia przez organ, w toku analizy zezwolenia, ustania przesłanek uczestnictwa instalacji w systemie.

Jeżeli informację, o której mowa wyżej składa pełnomocnik prowadzącego instalację, należy także przedłożyć dokument pełnomocnictwa.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie informacji zostaje ona rozpatrzona i wszczynane jest postępowanie.
 2. Rozstrzygnięcie w formie:
  1. decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia;
  2. decyzji umarzającej postępowanie (w przypadku ustalenia w toku postępowania braku przesłanek wygaśnięcia zezwolenia).

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia informacji o wygaśnięciu zezwolenia, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Katarzyna Adamska
tel.: 61 626 64 49
e-mail: katarzyna.adamska@umww.pl

Kamila Kaczmarek
tel.: 61 626 64 60
e-mail: kamila.kaczmarek@umww.pl

Przemysław Rogaliński
tel.: 61 626 64 52
e-mail: przemyslaw.rogalinski@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje w drodze decyzji organu właściwego do wydania zezwolenia.
  Zgodnie z art. 378 ust. 2a i ust. 2aa ustawy Prawo ochrony środowiska – marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w lit. a;
  3. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  4. pozwolenia zintegrowanego dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki – o ile jest właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.
 2. W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 3. Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 4. Prowadzący instalację jest obowiązany do rozliczenia wielkości emisji z tej instalacji.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych;
  2. sprawozdawczości i statystyki;
  3. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a-b oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy postępowań wszczętych z urzędu).
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: wyrażonej zgody, wymogu prawa, lub gdy są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.  
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-02-26 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-27 07:57:15 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-11 09:16:40 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 13660 razy