do góry ^

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu: 1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 2. przydzielonych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 3. składowania odpadów.


 

Nazwa sprawy/procedury

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu:

 1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 2. przydzielonych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 3. składowania odpadów.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dział III.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat– dotyczy należnych opłat za okresy rozliczeniowe od 2019 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  – dotyczy należnych opłat za okres rozliczeniowy - 2018 rok.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykaz podpisuje pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin składania wykazów

 1. Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. W tym samym terminie przedkłada także wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
 2. W przypadku gdy na składowisku odpadów, na którym umieszcza się i z którego wydobywa się odpady tego samego rodzaju, należy złożyć wykaz i wnieść opłatę do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)/ termin załatwienia sprawy

Weryfikacja wykazów.

Wezwanie do złożenia wykazu lub korekty.​

Wydanie decyzji administracyjnej wymierzającej opłatę za korzystanie ze środowiska, w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wydanie decyzji administracyjnej wymierzającej opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu, w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia.

Wydanie decyzji administracyjnej wymierzającej opłatę za emisję na podstawie wykazu prowadzących instalacje, którzy nie dopełnili obowiązku rozliczenia wielkości emisji, przekazanego przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska nie dokonał rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia opłaty powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.

Uwaga: Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek dochodzenia przedmiotowych opłat za okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

 

Tryb odwoławczy

 1. Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.
 2. Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w wykazie nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

 

Opłaty skarbowe

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Anna Głogowska
tel. 61 62 66 420
e-mail: anna.glogowska@umww.pl
(powiat: gostyński, kolski, kościański, ostrowski, pleszewski, słupecki, średzki)

Jolanta Kluczyńska
tel. 61 62 66 453
e-mail: jolanta.kluczynska@umww.pl 
(powiat: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, koniński, rawicki, wrzesiński, złotowski, m. Konin)

Monika Heckert
tel. 61 62 67 529
e-mail: monika.heckert@umww.pl
(powiat: poznański)

Michał Machnicki
tel. 61 62 66 441
e-mail: michal.machnicki@umww.pl
(miasto Poznań, podmioty z siedzibą poza województwem wielkopolskim )

Edyta Sawko
tel. 61 62 66 456
e-mail: edyta.sawko@umww.pl
(powiat: jarociński, leszczyński, nowotomyski, pilski, szamotulski, śremski, m. Leszno)

Piotr Szklarski
tel. 61 62 66 442
e-mail: piotr.szklarski@umww.pl
(powiat: gnieźnieński, kaliski, kępiński, ostrzeszowski, turecki, m. Kalisz)

Agnieszka Świat
tel. 61 62 66 438
e-mail: agnieszka.swiat@umww.pl
(powiat: grodziski, krotoszyński, międzychodzki, obornicki, wągrowiecki, wolsztyński)

 

Dodatkowe informacje

Do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 275 w zw. z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska) zobowiązany jest podmiot korzystający ze środowiska, czyli:

 1. przedsiębiorca, przedsiębiorca zagraniczny oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 3. osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska) w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska.

 

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Prowadzący instalację jest zatem zobowiązany do rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli tego nie uczyni, wnosi opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji tych gazów w danym roku kalendarzowym do dnia 30 kwietnia następnego roku albo w terminie 14 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 ust. 5 tej ustawy.

W takim  przypadku, opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się jako iloczyn ilości wprowadzonego gazu cieplarnianego wyrażanego w ekwiwalencie w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i obowiązującej stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji dwutlenku węgla w danym roku kalendarzowym.

Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego, który zwrócił nadmiarowo wydane uprawnienia do emisji, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pomniejsza wysokość opłaty, o której mowa w art. 274 ust. 1a, wnoszonej w danym roku o kwotę równą kwocie wniesionej za zwrócone nadmiarowo wydane uprawnienia do emisji.

Jeżeli po dokonaniu pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, kwota wniesiona za nadmiarowo wydane uprawnienia do emisji, które następnie zostały zwrócone, przekracza kwotę należną za wydanie uprawnień do emisji w roku następnym, resztę kwoty zalicza się na poczet opłaty, o której mowa w art. 274 ust. 1a, należnej za kolejne lata aż do wyczerpania tej kwoty.

 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, szczegółowo określonej w art. 66 ust. 1 i art. 67 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:

 1. podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 284 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ),
 2. opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji urządzeń (niestacjonarnych urządzeń technicznych, w tym środków transportu), wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska);
 3. opłatę ustala się wg stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce (art. 285 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
  • podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, ponosi opłatę podwyższoną o 500 % (art. 276 ust. 1 i art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 4. na podstawie art. 274 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów. Ponadto, jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się, co do zasady, rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa (art. 280 ust. 1 ustawy) Prawo ochrony środowiska.
 5. na mocy art. 293 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę i za każdą dobę składowania;
 6. zgodnie z art. 293 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska;
 7. zgodnie z art. 293 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy podmiot składuje odpady w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

Marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Stawki opłat

rok 2018 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 2490)

rok 2019 - obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1038)

rok 2020 - obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 866)

rok 2021 – obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 961)

rok 2021 – obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. o sprostowaniu błędu – w obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. z 2020 r., poz. 1015)

rok 2022 – obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. z 2021 poz. 960)

rok 2023 – obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M.P. z 2022 poz. 1009)

 

Podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

Wyliczoną opłatę należną za określony rodzaj korzystania ze środowiska w danym okresie rozliczeniowym należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 lub więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z art. 281 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy (marszałek województwa) ma prawo i obowiązek egzekwowania opłat należnych za okres od 2018 r. (za wcześniejsze okresy - tylko w sytuacji gdy w odniesieniu do konkretnej opłaty miało miejsce zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia).

Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej – jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku składania wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zwolnienie z obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-08-30 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-19 08:11:36 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2024-01-05 09:11:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 54501 razy
UMWW ©2024